Κινητική Δημιουργικότητα

 

Μπουρνέλλη Νίτσα
Αθήνα, 2002
ISBN 960-91887-0-2Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει την αξία της δημιουργικότητας και τη δυνατότητα ανάπτυξης και έκφρασης της μέσω ειδικού προγράμματος Φυσικής Αγωγής.
Στο κεφάλαιο Ι προσπαθεί να ορίσει τη δημιουργικότητα, να επισημάνει τη σημαντικότητα της και να εξηγήσει την αναγκαιότητα καλλιέργειας της στα παιδιά καθώς επίσης και τη δυνατότητα βελτίωσης της μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
Στο κεφάλαιο ΙΙ, περιγράφεται η δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της δημιουργικότητας του παιδιού μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η οποία λόγω της φύσης του μαθήματος εκφράζεται με κίνηση και ορίζεται ως Κινητική Δημιουργικότητα.
Στο κεφάλαιο ΙΙΙ, παρατίθενται 30 μαθήματα του ειδικού προγράμματος τα οποία μπορούν να διδαχθούν σε οποιαδήποτε ηλικία διαφοροποιημένα και προσαρμοσμένα στα γνωστικά, συναισθηματικά και ψυχοκινητικά χαρακτηριστικά των παιδιών. Σε κάθε μάθημα, αναλύονται οι επιμέρους στόχοι και το περιεχόμενο και γίνεται αξιολόγηση για κάθε άσκηση ξεχωριστά.