Μέλη

ΠΑΡΕΔΡΑ ΜΕΛΗ: Τα πάρεδρα μέλη απολαμβάνουν τις υπηρεσίες ενημέρωσης του σωματείου.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Τακτικά μέλη είναι οι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αποδεδειγμένης επιστημονικής δραστηριότητας στο αντικείμενο του χορού.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες τόσο στο σωματείο όσο και στο γνωστικό αντικείμενο του χορού γενικότερα.