Σκοπός

- Η παροχή βαθιάς γνώσης και ανάλυσης του χορευτικού αντικειμένου στην Ελλάδα.
- Η διαμόρφωση ενός πλαισίου διαλόγου για τις θεωρίες και τα μοντέλα ανάπτυξης και ανάλυσης  
  του χορού.
- Η παροχή ποιοτικών ερευνών για το χορό.
- Η αναγνώριση και η ενθάρρυνση «καλών πρακτικών» για το χορό και η προώθηση
  της χρήσης τους.