Διαδικασία Αξιολόγησης


Το περιοδικό εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά και η διαδικασία της επικοινωνίας και αξιολόγησης γίνεται επίσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Η αξιολόγηση του άρθρου γίνεται από δυο κριτές με το «τυφλό» σύστημα ενώ ένας τρίτος κριτής χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαφωνίας των δυο πρώτων. Οι αξιολογητές καθορίζουν την αποδοχή, την απόρριψη ή την διόρθωση του υποβαλλόμενου άρθρου. Σε διαδικασία κρίσης υποβάλλονται οι πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες και οι ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας.

.