Βάσεις Δεδομένων - Καταχώρηση

 

   Το περιοδικό Επιστήμη του Χορού είναι αναγνωρισμένο και καταχωρείται στις παρακάτω τράπεζες  
   πληροφοριών:


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

.